Voorwaarden

Amsterdam
KvK: 85156043
BTW nr: NL004057345B06
Bank: NL45KNAB0416165664

shop.flora.bandana@gmail.com
florabandana.com

Artikel 1. Definities
FLORA BANDANA, gevestigd te AMSTERDAM als eenmanszaak onder KvK-nr. 85156043
2. Koper: degene met wie FLORA BANDANA een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: FLORA BANDANA en consument samen.
4. Consument: een klant die tevens een natuurlijk persoon is en handelt als natuurlijk persoon.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FLORA BANDANA.
2. Partijen kunnen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van deze voorwaarden afwijken.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de geldigheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument uit.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FLORA BANDANA
2.Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden.

Artikel 3. Prijzen

1.Alle door FLORA BANDANA gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen - schriftelijk - is overeengekomen.
3.Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die FLORA BANDANA ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
FLORA BANDANA heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.5.De consument heeft het recht om de overeenkomst met FLORA BANDANA (schriftelijk) te ontbinden indien de a genoemde partij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4. Betalingen en betalingstermijnen

1.FLORA BANDANA mag bij het aangaan van de overeenkomst verwachten dat betaling geschiedt uiterlijk acht (7) dagen na factuurdatum van de besteldatum door online of door vooruitbetaling, anders schriftelijk.
2.Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. De uiterste betalingstermijn is gehaald, zonder dat tien de consument hoeft te aanmanen of in gebreke moet stellen.
3. FLORA BANDANA is gerechtigd levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of zekerheidstelling te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5. Gevolgen van niet-tijdige betaling
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is FLORA BANDANA gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Indien de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan FLORA BANDANA verschuldigd.
De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag FLORA BANDANA haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van FLORA BANDANA op de klant onmiddellijk opeisbaar
5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door FLORA BANDANA, dan is de klant alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan FLORA BANDANA te betalen.

Artikel 6. Recht van klacht
1. Zodra de klant in verzuim is, is FLORA BANDANA gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
FLORA BANDANA beroept zich op het recht van reclame door middel van een schriftelijke of elektronische communicatie.
2. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waarop dit recht betrekking heeft onverwijld aan FLORA BANDANA te retourneren, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. De kosten voor het terugzenden of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8. Opschortingsrecht


1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de uitvoering van enige verplichting die uit deze overeenkomst voortvloeit op te schorten.

Artikel 9. Retentierecht

1. FLORA BANDANA kan haar retentierecht inroepen en in dat geval de producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ten aanzien van FLORA BANDANA heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan FLORA BANDANA verschuldigd is.
FLORA BANDANA is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een ​​schuld aan FLORA BANDANA te verrekenen met een vordering op FLORA BANDANA.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. FLORA BANDANA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens FLORA BANDANA op grond van enige met FLORA BANDANA gesloten overeenkomst, vorderingen wegens wanprestatie daaronder begrepen.
2. Totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, kan FLORA BANDANA een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugvorderen.
3. Voordat het eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien FLORA BANDANA een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en heeft FLORA BANDANA het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Artikel 12. Levering

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft FLORA BANDANA het recht om zijn verplichtingen opschorten totdat het overeengekomen gedeelte is betaald.
Bij niet-tijdige betaling is er sprake van wanbetaling van schuldeisers, met als gevolg dat de klant een te late levering niet aan FLORA BANDANA kan tegenwerpen.

Artikel 13. Levertijd

1. De door FLORA BANDANA opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische bevestiging) heeft ontvangen van FLORA BANDANA.
3. Artikel 14. Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15. Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van FLORA BANDANA, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 16.Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger, bij gebreke waarvan FLORA BANDANA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele letsel
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan FLORA BANDANA, bij gebreke waarvan FLORA BANDANA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.

Artikel 17. Verzekeringen

1. De klant verplicht zich de navolgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, geleverde zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van FLORA BANDANA die aanwezig bij opdrachtgever, onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
2. Op eerste verzoek van FLORA BANDANA legt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding noch het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij FLORA BANDANA niet kan leveren binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk is gesommeerd of partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

Indien de klant bestelde producten pas later dan de overeengekomen leverdatum accepteert, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van vroege of late aankoop van producten is volledig voor rekening van de klant.

Artikel 19. Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor FLORA BANDANA alleen inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van een fabricage-, constructie- of materiaalfout. 3. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsook wanneer de oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen partijen gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van klant of derden komen. die namens de klant het product in ontvangst neemt.
Artikel 21. Uitvoering van de overeenkomst

1.FLORA BANDANA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. FLORA BANDANA heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3.De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat FLORA BANDANA tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat FLORA BANDANA tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, de daaruit voortvloeiende meerkosten en/of of extra uren komen voor rekening van de klant.

Artikel 22. Informatieverstrekking door de klant

1.De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden ter beschikking die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm aan FLORA BANDANA beschikbaar wijze.
2.De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3 .Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal FLORA BANDANA de betreffende documenten retourneren.
4.Indien de klant de door FLORA BANDANA redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. t51>

Artikel 23. Duur van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na afloop stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, eindigt de overeenkomst van rechtswege.
2. Indien partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant FLORA BANDANA schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 24. Intellectuele eigendom

1.FLORA BANDANA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, maquettes, maquettes etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.Het is de klant niet toegestaan ​​deze te kopiëren, aan derden te tonen en/of beschikbaar stellen of op een andere manier gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLORA BANDANA.

Artikel 25. Geheimhouding

1.De klant zal alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van FLORA BANDANA ontvangt geheim houden.
2.Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende FLORA BANDANA waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan schade zou kunnen toebrengen aan FLORA BANDANA.
3.De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij ook de informatie bedoeld in lid 1 en 2 geheim.
4.De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
- die al openbaar was voordat de klant kennis nam van deze informatie of die daarna openbaar is geworden zonder het gevolg zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

- die door de klant openbaar is gemaakt op basis van een wettelijke verplichting

1. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Artikel 26. Boeteclausule

1. Indien de consument het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom schendt, verbeurt hij voor elke overtreding een direct opeisbare boete ten voordele van de handelsnaam.
- indien de wederpartij een natuurlijk persoon is is deze boete € 1.000,-.
- indien de wederpartij een rechtspersoon is, is deze boete € 5.000,-

2.Daarnaast verbeurt de wederpartij een bedrag van 5% van het genoemde bedrag lid 1 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Er is ook geen enkele vorm van schade nodig.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van FLORA BANDANA, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 26. Boetebeding

1.Indien de consument het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, verbeurt hij per overtreding een direct opeisbare boete wegens het voordeel van de handelsnaam.
- als de wederpartij een natuurlijk persoon is, is deze boete € 1.000,-.
- als de wederpartij een rechtspersoon is, is deze boete € 5.000,-

2.Daarnaast verbeurt de wederpartij een bedrag van 5% van het in lid 1 bedoelde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Ook behoeft geen enkele vorm van schadevergoeding.

3.Verbeuring van de boete bedoeld in het eerste lid van dit artikel laat de overige rechten van FLORA BANDANA, waaronder haar recht om daarnaast schadevergoeding te vorderen, onverlet tot boete.

Artikel 27. Vrijwaring

1. De klant vrijwaart FLORA BANDANA voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door FLORA BANDANA geleverde producten en/of diensten.
Artikel 28. Klachten

1. De klant dient een door FLORA BANDANA geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Indien een geleverd product of geleverde dienst niet voldoet niet beantwoorden aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant FLORA BANDANA hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per e-mail via info@tien-over-tien.nl
3. De consument dient FLORA BANDANA hiervan binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
4. De klant verstrekt een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat FLORA BANDANA in staat is adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.
6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden , kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FLORA BANDANA gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 29. Ingebrekestelling

De klant dient elke ingebrekestelling schriftelijk aan FLORA BANDANA te melden.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling daadwerkelijk FLORA BANDANA (op tijd).
Artikel 30. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Indien FLORA BANDANA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan FLORA BANDANA verschuldigd zijn.
Artikel 31. Aansprakelijkheid FLORA BANDANA

1.FLORA BANDANA is slechts aansprakelijk voor eventuele door de klant geleden schade indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.Indien FLORA BANDANA aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
FLORA BANANA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
3.Indien FLORA BANDANA aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 32. Vervaltermijn

1. Ieder recht van de klant op schadevergoeding jegens FLORA BANDANA vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.
Artikel 33. Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien FLORA BANDANA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van zijn bijzondere 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door FLORA BANDANA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat Tien Over Tien in verzuim is.
FLORA BANDANA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien FLORA BANDANA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren kan nakomen

Artikel 34. Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van FLORA BANDANA in de nakoming van enige verplichting jegens de klant in een van haar wil onafhankelijke situatie niet aan FLORA BANDANA worden toegerekend. van FLORA BANDANA, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van FLORA BANDANA kan worden gevergd.
2.De overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 wordt mede begrepen - maar is niet beperkt tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, oproer, natuurrampen etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, stroom-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor FLORA BANDANA 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, zullen die verplichtingen worden opgeschort totdat FLORA BANDANA deze weer kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
FLORA BANDANA doet dit niet in een overmachtsituatie enige (schade)vergoeding verschuldigd, ook indien zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 35. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het sluiten van de overeenkomst het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 36. Wijziging algemene voorwaarden en voorwaarden

1.FLORA BANDANA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.Kleine wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.
FLORA BANDANA zal grote inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant door.
3.De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Artikel 37. Overdracht van rechten

1.Rechten van de klant uit hoofde van een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLORA BANDANA.
2. Deze bepaling geldt als beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 38. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet en voorwaarden.
2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FLORA BANDANA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar FLORA BANDANA gevestigd is / praktijk houdt / kantoor houdt is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.
.