Voorwaarden

Amsterdam
KvK: 85156043
BTW nr: NL004057345B06
Bank: NL45KNAB0416165664

shop.flora.bandana@gmail.com
florabandana.com

Artikel 1. Definities

FLORA BANDANA, gevestigd te AMSTERDAM als eenmanszaak onder KvK-nr. 85156043
2. Koper: degene met wie FLORA BANDANA een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: FLORA BANDANA en consument samen.
4. Consument: een klant die tevens een particulier is en handelt als natuurlijk persoon.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten van producten door of namens FLORA BANDANA.
2. Partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt verzocht.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de geldigheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument uit.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens FLORA BANDANA
2.Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uit.

Artikel 3. Prijzen

1.Alle door FLORA BANDANA gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders – schriftelijk – overeengekomen tussen partijen.
2.Alle prijzen die FLORA BANDANA voor haar producten of diensten hanteert, op haar website staat of op andere wijze kenbaar worden gemaakt, kan FLORA BANDANA te allen tijde wijzigen.
3.Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die FLORA BANDANA niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4.De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
FLORA BANDANA heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
5.De consument heeft het recht de overeenkomst met FLORA BANDANA (schriftelijk) te ontbinden indien voornoemde partij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4. Betalingen en betalingsvoorwaarden

1.Bij het aangaan van de overeenkomst mag FLORA BANDANA betaling verwachten uiterlijk acht (7) dagen na factuurdatum van de bestelling, online of via vooruitbetaling, anders schriftelijk.
2.Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als strikte betalingstermijnen. De uiterste termijn van de betalingstermijn is gehaald, zonder dat de consument daarvoor een aanmaning hoeft te doen of hem in verzuim hoeft te stellen.
3. FLORA BANDANA is gerechtigd een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel zekerheid te eisen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Artikel 5. Gevolgen van niet op tijd betalen

1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is FLORA BANDANA gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.Indien de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan FLORA BANDANA verschuldigd.
De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag FLORA BANDANA haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van FLORA BANDANA op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door FLORA BANDANA, is de klant nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan FLORA BANDANA te betalen.

Artikel 6. Klachtrecht

1. Zodra de klant in verzuim is, heeft FLORA BANDANA het recht een beroep te doen op het reclamerecht met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
FLORA BANDANA beroept zich op het recht om te adverteren door middel van een schriftelijke of elektronische communicatie.
2. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen reclamerecht, dient de klant de producten waarop dit recht betrekking heeft onverwijld aan FLORA BANDANA te retourneren, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. De kosten voor het retourneren of retourneren van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8. Recht op opschorting


1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de uitvoering van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 9. Retentierecht

1. FLORA BANDANA kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval de producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ten aanzien van FLORA BANDANA heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan FLORA BANDANA verschuldigd is.
FLORA BANDANA is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Artikel 10. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een ​​schuld aan FLORA BANDANA te verrekenen met een vordering op FLORA BANDANA.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. FLORA BANDANA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens FLORA BANDANA uit hoofde van enige met FLORA BANDANA gesloten overeenkomst, inclusief vorderingen wegens niet-nakoming.
2. Totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, kan FLORA BANDANA een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugvorderen.
3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien FLORA BANDANA een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en heeft FLORA BANDANA recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.
Artikel 12. Levering

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft FLORA BANDANA het recht haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte is voldaan.
Bij laattijdige betaling is er sprake van verzuim van schuldeisers, met als gevolg dat de klant een laattijdige levering niet aan FLORA BANDANA kan tegenwerpen.

Artikel 13. Levertijd

1. De door FLORA BANDANA opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische bevestiging) van FLORA BANDANA heeft ontvangen.
3. Artikel 14. Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15. Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van FLORA BANDANA, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 16. Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant vóór ontvangst van het product een aantekening te laten opmaken door de expediteur of bezorger, bij gebreke waarvan FLORA BANDANA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan transport aan FLORA BANDANA te melden, bij gebreke waarvan FLORA BANDANA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. schade.

Artikel 17. Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal, geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van FLORA BANDANA die bij de opdrachtgever aanwezig zijnde zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud.
2. Op eerste verzoek van FLORA BANDANA stelt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij FLORA BANDANA niet binnen 14 dagen kan leveren nadat zij daartoe schriftelijk is aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.
Artikel 18. Retentie

Indien de klant bestelde producten pas later dan de overeengekomen leverdatum accepteert, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van vroegtijdige of late aankoop van producten komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 19. Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met een dienstverlenend karakter, bevat deze uitsluitend inspanningsverplichtingen voor FLORA BANDANA, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten geldt uitsluitend voor gebreken die zijn veroorzaakt door een foutieve fabricage, constructie of materiaal.
3.De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4.Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht komen van de klant of derden. partijen. die namens de klant het product in ontvangst neemt.
Artikel 21. Uitvoering van de overeenkomst

1.FLORA BANDANA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.FLORA BANDANA heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3.De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
4.Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat FLORA BANDANA tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
5.Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat FLORA BANDANA tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, komen de daaruit voortvloeiende meerkosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 22. Informatieverstrekking door de klant

1.De klant stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze aan FLORA BANDANA ter beschikking.
2.De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook als deze afkomstig zijn van derden, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3.Indien en voor zover de klant dit verzoekt, zal FLORA BANDANA de betreffende documenten retourneren.
4.Indien de klant de door FLORA BANDANA redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of documenten niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt, en de uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt vertraagd, komen de daaruit voortvloeiende meerkosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 23. Duur van de overeenkomst

1.Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, eindigt de overeenkomst van rechtswege.
2.Indien partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant FLORA BANDANA schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 24. Intellectueel eigendom

1.FLORA BANDANA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.)) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. , tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.Het is de klant niet toegestaan ​​deze te kopiëren, aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLORA BANDANA.

Artikel 25. Vertrouwelijkheid

1.De klant zal alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van FLORA BANDANA ontvangt, geheimhouden.
2.Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende FLORA BANDANA waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan schade zou kunnen toebrengen aan FLORA BANDANA.
3.De klant treft alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat hij ook de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
4.De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie:
- Die al openbaar was voordat de klant kennis kreeg van deze informatie of die vervolgens openbaar is geworden zonder het gevolg te zijn van schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

- Die door de klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke verplichting

1. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Artikel 26. Boeteclausule

1. Indien de consument het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom schendt, verbeurt hij per overtreding een direct opeisbare boete ten behoeve van de handelsnaam.
- indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, bedraagt ​​deze boete € 1.000,-.
- indien de wederpartij een rechtspersoon is, bedraagt ​​deze boete € 5.000

2.Daarnaast verbeurt de wederpartij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Er is ook geen enkele vorm van schade nodig.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van FLORA BANDANA, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Artikel 26. Boeteclausule

1.Indien de consument het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom schendt, verbeurt hij per overtreding een direct opeisbare boete ten behoeve van de handelsnaam.
- indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, bedraagt ​​deze boete € 1.000,-.
- indien de wederpartij een rechtspersoon is, bedraagt ​​deze boete € 5.000

2.Daarnaast verbeurt de wederpartij een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Er is ook geen enkele vorm van schade nodig.

3.Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van FLORA BANDANA, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27. Schadeloosstelling

1. De klant vrijwaart FLORA BANDANA voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door FLORA BANDANA geleverde producten en/of diensten.
Artikel 28. Klachten

1.De klant dient een door FLORA BANDANA geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.Indien een geleverd product of dienst niet beantwoordt aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant FLORA BANDANA hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch of per e-mail op info@tien-over-tien.nl
3.Consumenten dienen FLORA BANDANA hiervan binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
4.De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat FLORA BANDANA adequaat kan reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat FLORA BANDANA gehouden kan worden andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 29. Ingebrekestelling

De klant dient een eventuele ingebrekestelling schriftelijk aan FLORA BANDANA te melden.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling FLORA BANDANA ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Artikel 30. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien FLORA BANDANA een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit die overeenkomst aan FLORA BANDANA verschuldigd zijn.

Artikel 31. Aansprakelijkheid FLORA BANDANA

1.FLORA BANDANA is slechts aansprakelijk voor eventuele door de klant geleden schade indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
2.Indien FLORA BANDANA aansprakelijk is voor enige schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
FLORA BANANA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
3.Indien FLORA BANDANA aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( deel van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 32. Vervaltermijn

1.Ieder recht van de klant op schadevergoeding van FLORA BANDANA vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.
Artikel 33. Recht op herroeping

1.De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien FLORA BANDANA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.Indien de nakoming van de verplichtingen door FLORA BANDANA niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Tien Over Tien in verzuim is.
FLORA BANDANA heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien FLORA BANDANA kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de klant niet in staat zal zijn haar verplichtingen naar behoren na te komen.

Artikel 34. Overmacht

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van FLORA BANDANA in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan FLORA BANDANA worden toegerekend in een van de wil van FLORA BANDANA onafhankelijke situatie, aangezien waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van FLORA BANDANA kan worden verlangd.
2.Onder de in lid 1 genoemde overmachtssituatie wordt mede verstaan ​​– maar is niet beperkt tot: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3.Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor FLORA BANDANA 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat FLORA BANDANA deze weer kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
FLORA BANDANA is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 35. Wijziging van de overeenkomst

1.Indien het na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 36. Wijziging algemene voorwaarden

1.FLORA BANDANA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd.
FLORA BANDANA zal grote inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
3.Bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 37. Overdracht van rechten

1.Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLORA BANDANA niet aan derden worden overgedragen.
2.Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 38. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1.Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
2.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval vervangen worden door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat FLORA BANDANA bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar FLORA BANDANA is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.